NAMES OF PRIMARY SCHOOLS

Baptist Basic School, Adabipon, Ilero
Baptist Basic School, Ajofoba, Ilero
First Baptist Basic School, Ilero
Second Baptist Basic School, Ojote, Ilero
Second ADS Basic School, Komu Road, Ilero
LA Basic School, Ilero
First ADS Basic School, Gbelekale, Ilero
C&S Basic School, Ilero
Community Basic School, Ayetoro-Korosi
RCM Basic School Iwere-Oke
Baptist Basic School Ayetoro-Oke
ADS Basic School, Ayetoro-oke
Ifedapo Community Basic School, Gboro, Ilero
Community Basic School, Ilaji-Oke
ADS Basic School II, Ayetoro-Oke
ADS Basic School, Iwere-Oke
Community Basic School, Alakala, Ilero
Second ADS Basic School ii, Ilero
Baptist Basic School I, Ayetoro-Oke
Nomadic Basic School, Agbeleje, Ilero
Nomadic Basic School, Alayin, Ilero
Nomadic Basic School, AdenleIlero
Nomadic Basic School, Gaajoinbo, Ilero

 

NAMES OF SECONDARY SCHOOLS

Baptist High School, Ilero
ADS High School, Ilero
Irepo Community Grammar School, Ilero
Gegun High School Ayetoro-Oke
Iwa Community Grammar School, Ayetoro-Oke
Muslim Model High School, Ayetoro-Oke